Left Banner

client says

client says

Left Banner

0. OBJECTE

Les presents Condicions Generals regulen l'adquisició dels productes oferts en el lloc web www.mondelcava.com, del qual és titular ESTABLIMENTS DOMINGO SA (d'ara endavant, MÓN DEL CAVA).

L'adquisició de qualssevol dels productes comporta l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les Condicions Generals que s'indiquen, sense perjudici de l'acceptació de les Condicions Particulars que poguessin ser aplicable en adquirir determinats productes.

Aquestes Condicions Generals podran ser modificades sense notificació prèvia, per tant, és recomanable llegir atentament el seu contingut abans de conducta a l'adquisició de qualsevol dels productes oferts.

 

1. IDENTIFICACIÓ

MÓN DEL CAVA, en compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l'informa que:

 •          La seva denominació social és: ESTABLIMENTS DOMINGO SA.
 •          El seu nom comercial és: MÓN DEL CAVA.
 •          El seu CIF és: A58461237.
 •          El seu domicili social està en: C/ Italia, 7 - 08770 Sant Sadurní d'Anoia - BARCELONA (ESPANYA).
 •          Està inscrita en el Registre Mercantil de BARCELONA Barcelona, en el tom 9004, foli 106, fulla núm. B-51504, Inscripció 3a.

 

2. COMUNICACIONS

Per a comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:

 •          Tfno: 938183440 - Dilluns a Divendres de 9 a 13 h i de 16 a 19 h Dissabtes de 9 a 13 h.
 •          Horari especial festa local: 08/09/2022  8:00 a 13:30h
 •          Email: info@mondelcava.com.
 •           Adreça postal: C/ Tinent Coronel Sagués 60, 08770 Sant Sadurni d’Anoia, Barcelona.

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i MÓN DEL CAVA es consideraran eficaços, amb caràcter general, quan es realitzin a través de qualsevol mitjà dels detallats anteriorment.

 

3. PRODUCTES

Els productes oferts, juntament amb les característiques principals dels mateixos i el seu preu apareixen en pantalla.

MÓN DEL CAVA es reserva el dret de decidir, a cada moment, els productes i/o serveis que s'ofereixen als Clients. D'aquesta manera, MÓN DEL CAVA podrà, en qualsevol moment, afegir nous productes i/o serveis als oferts actualment. Així mateix MÓN DEL CAVA es reserva el dret a retirar o deixar d'oferir, en qualsevol moment, i sense previ avís, qualssevol dels productes oferts.

Tot això sense perjudici que l'adquisició d'algun dels productes només podrà fer-se mitjançant la subscripció o registre de l'USUARI, atorgant per part de MÓN DEL CAVA a l'interessat un nom d'Usuari i una contrasenya, els quals li identificaran i habilitaran personalment per a poder tenir accés als productes.

Una vegada dins de www.mondelcava.com, i per a accedir a la contractació dels diferents productes, l'Usuari haurà de seguir totes les instruccions indicades en el procés de compra, la qual cosa suposarà la lectura i acceptació de totes les condicions generals i particulars fixades en www.mondelcava.com.

 

4. DISPONIBILITAT I SUBSTITUCIONS

PRODUCTES

MÓN DEL CAVA pretén garantir la disponibilitat de tots els productes que estan publicitats a través de www.mondelcava.com, hi ha límit d'existències, per això s'estableix un ordre de recepció. No obstant això, en el cas que qualsevol producte sol·licitat no estigués disponible o si el mateix s'hagués esgotat, se l'informarà el client mitjançant correu electrònic al més aviat possible.

De no trobar-se disponible el producte, i havent estat informat d'això el consumidor, MÓN DEL CAVA podrà subministrar un producte de similars característiques sense augment de preu, i en aquest cas, el consumidor podrà acceptar-lo o rebutjar-lo exercint el seu dret de desistiment i resolució del contracte.

En cas d'indisponibilitat de la totalitat o part de la comanda, i el rebuig dels productes de substitució pel client, el reemborsament prèviament abonat, s'efectuarà mitjançant transferència bancària.

Si MÓN DEL CAVA es retardés injustificadament en la devolució de les quantitats abonades, el consumidor podrà reclamar el doble de la quantitat deguda.

 

5. PROCÉS DE COMPRA I/O CONTRACTACIÓ

Per a realitzar qualsevol compra en www.mondelcava.com, és necessari que el client sigui major d'edat.

A més, caldrà que el client es registri en www.mondelcava.com a través d'un formulari de recollida de dades en el qual es proporcioni a MÓN DEL CAVA la informació necessària per a la contractació; dades que en qualsevol cas seran veraços, exactes i complets sobre la seva identitat i que el client haurà de consentir expressament mitjançant l'acceptació de la política de privacitat de MÓN DEL CAVA.

Els passos a seguir per a realitzar la compra són:

 1.       Triar el/els producte/us.
 2.       Donar-li al link “Anar a la caixa”.
 3.       Iniciar sessió / registro nou usuari.
 4.       Introduir informació.
 5.       Transport.
 6.       Pagament.
 7.       Recepció via mail de confirmació.

El contracte s'arxivarà electrònicament.
Així mateix, és recomanable que el client imprimeixi i/o guardi una còpia en suport durador de les condicions de venda en realitzar la seva comanda, així com també del comprovant de recepció enviat per MÓN DEL CAVA per correu electrònic.

FACTURACIÓ

Juntament amb la seva comanda, rebrà la corresponent factura.
A aquest efecte, el client consent que aquesta factura se li remeti en format electrònic. El client la rebrà La factura que correspon a la comanda estarà disponible en La meva del Cava una vegada que es confirmi el pagament.

 

6. DURADA, RENOVACIÓ I CANCEL·LACIÓ DEL CONTRACTE

DURACIÓ

Fins a la recepció del producte.

RENOVACIÓ

No hi ha renovació.

CANCELACIÓ

No és possible una vegada efectuat el pagament.

 

7. LLIURAMENT

PRODUCTES

La comanda serà lliurada en el domicili designat pel client en el moment de la contractació segons la modalitat triada.

L'àmbit de lliurament recull les següents zones: Espanya.

FORMES I TERMINIS DE LLIURAMENT

1. Transport:

En el mateix email en el qual s'informa el client que el producte ha sortit dels magatzems de MÓN DEL CAVA, es proporciona el número d'enviament i el número d'atenció al client de la companyia de transports responsable del lliurament, de manera que, en cas que sorgeixi qualsevol incidència en el lliurament, el client pugui contactar per a resoldre-la. Si en el moment del lliurament el client es troba absent, el transportista deixarà un comprovant indicant com procedir per a concertar un nou lliurament. MÓN DEL CAVA contracta, com a part del servei de lliurament de missatgeria, la realització d'una sèrie d'accions de seguiment (crides o sms al client en diferents franges horàries), encaminades a garantir que el lliurament es produeix. Si el motiu pel qual no s'ha pogut realitzar el lliurament és l'extraviament del paquet, el nostre transportista iniciarà una recerca. En aquests casos, els terminis de resposta dels nostres transportistes solen oscil·lar entre una i tres setmanes.

El termini màxim de lliurament és de 3 dia/s.

Amb la finalitat d'optimitzar el lliurament, agraïm al CLIENT que indiqui una adreça en la qual la comanda pugui ser lliurat dins de l'horari laboral habitual i un telèfon de contacte, si pot ser un mòbil, on l'empresa de transports l'informarà de l'estat i previsió de lliurament.

 

8. PREUS, DESPESES I IMPOSTOS

Els preus dels productes que es recullen en www.mondelcava.com vindran expressats en Euros tret que s'expressi el contrari i estaran garantits durant el temps de validesa d'aquests, excepte error d'impressió i sigui com sigui la destinació de la comanda.

PRODUCTES

Els preus finals de tots els productes, (i en el seu cas, els preus finals per unitat de mesura, quan sigui obligatori) al costat de les seves característiques, les ofertes, descomptes, etc., es reflecteixen en cadascun dels articles que apareixen en el catàleg de www.mondelcava.com.

 •          Els productes tenen l'IVA inclòs.
 •          El tipus d'IVA és del 21% excepte en cas de llibres és el 10%.
 •         Despeses d'enviament: S'especificarà abans de formalitzar la comanda.
  Els preus dels productes poden variar en qualsevol moment. En aquest cas, el preu a aplicar serà el vigent en la data de realització de la comanda. De qualsevol manera, el cost final serà comunicat al client en el procés de compra electrònica abans que aquest formalitzi la seva acceptació.

 

9. FORMES DE PAGAMENT

Posem a la seva disposició aquestes formes de pagament:

a. Per targeta de crèdit o dèbit

Pot realitzar el pagament de manera immediata a través de la passarel·la de pagament segur SSL del nostre Banc. Si fos necessari realitzar qualsevol devolució o cancel·lació de la comanda, l'import es reemborsarà a través de la mateixa targeta de pagament.

b. Per Transferència bancària

Durant el procés de compra es facilitarà el número de compte.

c. Contra Reemborsament

El client efectuarà el pagament en efectiu en el moment del lliurament de la mercaderia en el lloc designat per aquest en realitzar la comanda.

Únicament per a comandes a Espanya.

 

10. POLÍTICA DE DEVOLUCIONS I DESISTIMENT

Segons estableix la normativa, el consumidor i usuari tindrà dret a DESISTIR del contracte durant un període màxim de 14 dies naturals sense necessitat d'indicar el motiu i sense incórrer en cap cost, excepte els previstos en l'art. 107.2 i 108 del RD1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text referit de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.

PRODUCTES

El client disposarà d'un termini màxim de 14 dies naturals des del dia de la recepció del bé o producte sol·licitat per a informar a MÓN DEL CAVA sobre el seu desig de desistir del contracte.

El desistiment implica que, MÓN DEL CAVA procedirà a la devolució de l'import ja abonat pel client en un termini màxim de 14 dies naturals, seguint el mateix procediment triat pel client per al seu abonament.

Durant aquest període, el consumidor comunicarà a l'empresari la seva decisió de desistir del contracte emplenant per a això aquest formulari i enviant-lo a l'adreça de correu electrònic de MÓN DEL CAVA.

MÓN DEL CAVA comunicarà al consumidor en suport durador un justificant de recepció d'aquest desistiment.

Per a procedir a la devolució d'un producte és imprescindible que el mateix es trobi en perfecte estat i amb el seu corresponent embolcall original, amb tots els seus accessoris i sense haver estat utilitzat.

Una vegada rebem la seva sol·licitud ens posarem en contacte amb el client per a indicar-li els detalls de la devolució.

El client suportarà els costos de devolució dels béns.

OBSERVACIONS

La devolució no podrà tenir lloc en cap cas si els productes subministrats van ser manifestament objecte d'ús més enllà de la comprovació del bon estat. Els productes imperativament han de retornar-se correctament protegits i en un perfecte estat (no danyats o embrutats pel CLIENT) amb tots els accessoris. Seran enviats al lloc especificat per MÓN DEL CAVA en les instruccions precises per a la devolució del producte enviades mitjançant correu electrònic. En el cas que la devolució no fos acceptada per entendre que el producte la devolució del qual es pretén hagués estat utilitzat més enllà de la comprovació de l'estat o la talla, aquests productes es retornaran al CLIENT. La devolució dels productes donarà lloc a un reemborsament igual al preu de compra del producte/s retornat/s. més les despeses d'enviament. Tota persona que retorni el seu producte rebrà un correu electrònic informant-lo de l'import del seu reemborsament.

 

11. GARANTIA

Els productes adquirits a través de www.mondelcava.com gaudeixen d'un període de garantia de 2 des del moment de la seva adquisició, que cobreixen els possibles defectes de fabricació del producte, així com qualsevol avaria produïda durant aquest període.
Contactar amb atenció al client.
S'exclouen de les garanties els productes consumibles, les deficiències ocasionades per ús o manipulacions indegudes, connexió a la xarxa elèctrica diferent a la indicada, instal·lació incorrecta o els defectes derivats de tota causa exterior.
En els productes de naturalesa duradora, el consumidor tindrà dret a un adequat servei tècnic i a l'existència de recanvis durant un mínim de 5 anys des de la data en què el producte deixi de fabricar-se, sense que pugui incrementar-se el preu dels recanvis en aplicar-los en les reparacions.
Per a conèixer les gestions que han de seguir-se davant els problemes o les avaries en un producte poden contactar:

 •          Amb el servei d'Atenció al client de MÓN DEL CAVA en el número de telèfon 938183440.

Per a evitar problemes amb la instal·lació o el maneig del producte comprat, asseguri's d'haver seguit les instruccions d'instal·lació i funcionament contingudes en els manuals d'usuari.
Si així i tot, el producte adquirit no funciona correctament haurà de contactar immediatament amb els serveis d'atenció al client i assistència tècnica del fabricador, o en el seu cas del representant o distribuïdor.

Habitualment els serveis tècnics exigiran que els faciliti les següents dades:

 •          Número de factura.
 •           Identificació del model concret.

 

12. ATENCIÓ Al CLIENT I RECLAMACIONS

Per a interposar qualsevol queixa o reclamació davant MÓN DEL CAVA el client haurà de dirigir-se al departament d'atenció al client bé en el número de telèfon 938183440, bé a través de l'adreça de correu electrònic info@mondelcava.com.

Segons la Resolució de litigis en línia en matèria de consum de la UE i conforme a l'Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, l'informem que la Comissió Europea facilita a tots els consumidors una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

13. LEGISLACIÓ APLICABLE

Les condicions presents es regiran per la legislació espanyola vigent.
La llengua utilitzada serà el Castellà